acoustical holography nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustical holography nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustical holography giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustical holography.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustical holography

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    toàn ảnh âm thanh