acoustical attenuation constant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustical attenuation constant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustical attenuation constant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustical attenuation constant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustical attenuation constant

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hằng số suy giảm âm