acoustical wall tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustical wall tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustical wall tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustical wall tile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustical wall tile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gạch ốp tường cách âm