acoustical quality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustical quality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustical quality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustical quality.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustical quality

    * kỹ thuật

    chất lượng âm thanh