acoustical glass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustical glass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustical glass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustical glass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustical glass

    * kỹ thuật

    kính cách âm