acoustical reactance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustical reactance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustical reactance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustical reactance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustical reactance

    * kỹ thuật

    y học:

    âm kháng