acoustical absorption coefficient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustical absorption coefficient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustical absorption coefficient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustical absorption coefficient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustical absorption coefficient

    * kỹ thuật

    hệ số hấp thụ âm thanh