acoustical image nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustical image nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustical image giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustical image.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustical image

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    ảnh âm thanh