acoustical absorptivity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustical absorptivity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustical absorptivity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustical absorptivity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acoustical absorptivity

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khả năng hút âm