account valuation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

account valuation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm account valuation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của account valuation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • account valuation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ước giá