account of goods purchased nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

account of goods purchased nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm account of goods purchased giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của account of goods purchased.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • account of goods purchased

    * kinh tế

    chương mục mua hàng