account (the...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

account (the...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm account (the...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của account (the...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • account (the...)

    * kinh tế

    kỳ kết toán