nhức xương trong Tiếng Anh là gì?

nhức xương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhức xương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhức xương

    (med) piercing pain in the bones

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhức xương

    piercing pain in the bones