nhức nhói trong Tiếng Anh là gì?

nhức nhói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhức nhói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhức nhói

    như nhức nhối

    pain, ache

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhức nhói

    như nhức nhối