nhức nửa đầu trong Tiếng Anh là gì?

nhức nửa đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhức nửa đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhức nửa đầu

    xem đau nửa đầu