nhức nhối trong Tiếng Anh là gì?

nhức nhối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhức nhối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhức nhối

  xem nhức nhói

  fell a lasting sting smart

  vết thương nhức nhối khó chịu to fell an uncomfortably lasting from a wound

  acute, keen, stinging; twinge

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhức nhối

  Fell a lasting sting smart

  Vết thương nhức nhối khó chịu: To fell an uncomfortably lasting from a wound

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhức nhối

  to hurt, smart