nhức đầu sổ mũi trong Tiếng Anh là gì?

nhức đầu sổ mũi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhức đầu sổ mũi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhức đầu sổ mũi

    * thngữ

    cold in the head