mở nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

mở nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mở nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mở nhỏ

    * ttừ

    slow