mở gói trong Tiếng Anh là gì?

mở gói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mở gói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mở gói

    * ngđtừ

    unwrap