liền theo đó trong Tiếng Anh là gì?

liền theo đó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liền theo đó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liền theo đó

    immediately thereafter