liền một lúc trong Tiếng Anh là gì?

liền một lúc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liền một lúc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liền một lúc

    at very same time