liền bên trong Tiếng Anh là gì?

liền bên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liền bên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liền bên

    near at hand

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • liền bên

    near at hand