liền sắt trong Tiếng Anh là gì?

liền sắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liền sắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liền sắt

    close, tight