liền tay trong Tiếng Anh là gì?

liền tay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liền tay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • liền tay

  * phó từ immediately, at once

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • liền tay

  * adv

  immediately, at once

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • liền tay

  immediately, at once