liền nói trong Tiếng Anh là gì?

liền nói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liền nói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liền nói

    to say right away