liền bây giờ trong Tiếng Anh là gì?

liền bây giờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liền bây giờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liền bây giờ

    right now, right away, at this very moment