liền lại trong Tiếng Anh là gì?

liền lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liền lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liền lại

    heading of broken bones, union