liền biên trong Tiếng Anh là gì?

liền biên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liền biên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liền biên

    adjoining, contiguous