lướt phải trong Tiếng Anh là gì?

lướt phải trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lướt phải sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lướt phải

    * thngữ

    to brush over