lướt nhanh như gió trong Tiếng Anh là gì?

lướt nhanh như gió trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lướt nhanh như gió sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lướt nhanh như gió

    * nđtừ

    whisk