lướt bước trong Tiếng Anh là gì?

lướt bước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lướt bước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lướt bước

    * nđtừ

    glissade