lý tiểu long trong Tiếng Anh là gì?

lý tiểu long trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lý tiểu long sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Lý Tiểu Long

    Bruce Lee