lý sinh trong Tiếng Anh là gì?

lý sinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lý sinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lý sinh

    biophysics; biophysical