lý thuyết gia trong Tiếng Anh là gì?

lý thuyết gia trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lý thuyết gia sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lý thuyết gia

    theorist; theoretician

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lý thuyết gia

    theorist