lý sinh học trong Tiếng Anh là gì?

lý sinh học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lý sinh học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lý sinh học

    biophysics