giới tuyến trong Tiếng Anh là gì?

giới tuyến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giới tuyến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giới tuyến

    boundary; demarcation line

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giới tuyến

    Demarcation line