giới cách trong Tiếng Anh là gì?

giới cách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giới cách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giới cách

    prepositional case