giới sắc trong Tiếng Anh là gì?

giới sắc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giới sắc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giới sắc

    (tôn) forbid sexual intercourse

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giới sắc

    (tôn) Forbid sexual intercourse

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giới sắc

    forbid sexual intercourse