giới từ trong Tiếng Anh là gì?

giới từ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giới từ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giới từ

  preposition

  giới từ là từ phối hợp với danh từ hoặc đại từ để tạo thành một cụm từ prepositions are words that combine with a noun or pronoun to form a phrase

  prepositional

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giới từ

  * noun

  preposition