giới thiệu trong Tiếng Anh là gì?

giới thiệu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giới thiệu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giới thiệu

  to present; to introduce; to commend; to recommend

  anh lo giới thiệu khách khứa nhé? could you introduce everybody?; could you do/make introductions?

  xin giới thiệu ông y, kỹ sư hóa học allow me to introduce/present mr y, chemical engineer

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giới thiệu

  * verb

  to present; to introduce

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giới thiệu

  to introduce (friends)