giới hạt trong Tiếng Anh là gì?

giới hạt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giới hạt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giới hạt

    territory