giới tửu trong Tiếng Anh là gì?

giới tửu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giới tửu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giới tửu

    (phật giáo) no use of intoxicants

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giới tửu

    Abstain from alcoholoc drink