giới chức trong Tiếng Anh là gì?

giới chức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giới chức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giới chức

  authorities

  có quan hệ tốt đẹp với giới chức sở tại to be on good terms with the local authorities

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giới chức

  Authrities

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giới chức

  authority, the authorities