giới tính trong Tiếng Anh là gì?

giới tính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giới tính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giới tính

  sex

  tâm lý học giới tính psychology of sex

  đổi giới tính là thay đổi đặc điểm giới tính của một người (bằng cách giải phẫu và dùng liệu pháp hoóc môn) cho gần giống đặc điểm giới tính của người khác phái sex change refers to the modification of a person's sex characteristics (by surgery and hormone therapy) to approximate those of the opposite sex

  sexual

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giới tính

  * noun

  sex

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giới tính

  sex, gender