giới khu trong Tiếng Anh là gì?

giới khu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giới khu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giới khu

    restricted area