giới ngữ trong Tiếng Anh là gì?

giới ngữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giới ngữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giới ngữ

    prepositional phrase; (phật giáo) no harmful language