giới dâm trong Tiếng Anh là gì?

giới dâm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giới dâm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giới dâm

    (phật giáo) no sexual misbehaviour