giới chuyên môn trong Tiếng Anh là gì?

giới chuyên môn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giới chuyên môn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giới chuyên môn

    experts; specialists

    ý kiến của giới chuyên môn expert opinion; professional advice