gan sành dạ sỏi trong Tiếng Anh là gì?

gan sành dạ sỏi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gan sành dạ sỏi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gan sành dạ sỏi

    unfeeling, hard

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gan sành dạ sỏi

    unfeeling, hard