gan cóc tía trong Tiếng Anh là gì?

gan cóc tía trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gan cóc tía sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gan cóc tía

    greatly daring

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gan cóc tía

    greatly daring